Võistluste, ürituste korraldamine

Esita taotlus võistluse või ürituse korraldamiseks

Võistlusi ja muid üritusi korraldatakse Valga Sport ja Jaanikese Motokompleksi haldusalas vastavalt  Eesti Vabariigi spordiseadustele. Väljavõte Spordiseadusest.

3. peatükk
SPORDIÜRITUSTE KORRALDAMISE NÕUDED

§ 20. Spordiürituse korraldamise loa taotlemine

(1) Spordiürituse korraldaja (edaspidi korraldaja) esitab vähemalt üks kuu enne spordiürituse korraldamise päeva spordiürituse korraldamise asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele spordiürituse korraldamise loa (edaspidi luba) saamiseks kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
1) spordiürituse nimetus, selle toimumise aeg ja koht;
2) korraldaja nimi, elukoht või aadress, sünniaeg või registrikood;
3) osalevate klubide või koondiste nimed;
4) eeldatav pealtvaatajate arv, iga võistkonna toetajate arv eraldi;
5) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest;
6) andmed turvaettevõtja kohta ja turvaseaduse (RT I 2003, 68, 461) § 9 lõike 2 punktis 4 sätestatud asjaolud või korraldajapoolsete korrapidajate arv ja nende tööülesannete kirjeldus;
7) andmed piletimüügi korraldamise kohta;
8) andmed osalevate võistkondade toetajate üksteisest eraldamise korraldamise kohta;
9) kui võistluspaigas kavandatakse alkohoolse joogi jaemüüki, siis andmed selle korralduse kohta;
10) andmed sõidukite parkimise korralduse kohta;
11) korraldaja hinnang võistluse ajal esineda võivate turvariskide kohta.

(2) Spordiüritused, mille korraldamiseks on vaja taotleda käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud luba, on:
1) jalgpalli, jäähoki ja korvpalli A-koondise mäng või turniir;
2) jalgpalliklubi UEFA karikasarja mäng või turniir;
3) meistriliiga jalgpalli-, jäähoki- või korvpalliklubi sõpruskohtumine välismaa klubi või koondisega.

(3) Valla- või linnavalitsus edastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loa taotluse viivitamata kooskõlastamiseks piirkonna politseiprefektuurile ja päästeteenistusele ning vajadusel muudele ametkondadele, kes kooskõlastavad või jätavad loa taotluse kooskõlastamata viie tööpäeva jooksul loa taotluse kooskõlastamiseks esitamisest. Nimetatud ametkonnad võivad turvalisuse tagamise eesmärgil loa taotluse kooskõlastada tingimuslikult.

(4) Valla- või linnavalitsus võib käesolevas paragrahvis ning §-des 21, 22 ja 24 sätestatud pädevuse anda valla või linna ametiasutusele.

§ 21. Loa andmine

Valla- või linnavalitsus annab loa kümne tööpäeva jooksul loa taotluse esitamisest. Loas märgitakse:
1) spordiürituse nimetus;
2) korraldaja nimi, elukoht või aadress, sünniaeg või registrikood ja telefoninumber;
3) võistluspaiga asukoht;
4) spordiürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
5) loa taotluse kooskõlastanud ametkondade esitatud tingimused.

§ 22. Loa andmisest keeldumine

Valla- või linnavalitsus võib keelduda loa andmisest kümne tööpäeva jooksul loa taotluse esitamisest, teatades sellest korraldajale kirjalikult kolme tööpäeva jooksul. Valla- või linnavalitsus võib jätta loa andmata:
1) kui loa taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud tähtaja jooksul;
2) kui loa taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;
3) kui korraldaja ei täida loa taotluse kooskõlastanud ametkondade kooskõlastamise tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist.

§ 23. Korraldaja kohustused

Korraldaja on kohustatud spordiürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja korraldamisel:
1) tagama spordiüritusel osalejate turvalisuse;
2) tagama piletimüügi korralduse range kontrolli, et eri võistlejate toetajad oleksid üksteisest eraldatud;
3) korraldama sõidukite parkimise;
4) tagama võistluspaigas avaliku korra ja heakorra;
5) täitma loa taotluse kooskõlastanud ametkondade esitatud tingimusi.

§ 24. Kodumängude korraldamise loa taotlemine, loa andmine ja selle andmisest keeldumine

(1) Kodumängude korraldaja esitab vähemalt üks kuu enne hooaja algust kodumängude korraldamise asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele loa taotluse, milles märgitakse käesoleva seaduse § 20 lõikes 1 nimetatud andmed kõigi teadaolevate kodumängude kohta.

(2) Kodumäng on jalgpalli, jäähoki ja korvpalli meistriliigasse kuuluva spordiklubi puhul mäng teise spordiklubi vastu oma koduväljakul või koduhallis, rahvuskoondise puhul mäng teise riigi koondise vastu Eesti Vabariigis.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loa andmine või selle andmisest keeldumine toimub käesoleva seaduse §-des 21 ja 22 sätestatud tingimustel ja korras.

4. peatükk
VASTUTUS

§ 25. Spordiürituse korraldamise nõuete rikkumine

(1) Spordiürituse korraldamise eest ilma loata või korraldaja kohustuste eiramise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.

§ 26. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-s 25 sätestatud väärteole kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22; 83, 557; 90, 601; 2004, 7, 40; 46, 329; 54, 387; 56, 401; 88, 600) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 110, 654; 2003, 26, 156; 83, 557; 88, 590; 2004, 46, 329; 54, 387 ja 390; 56, 403; RT III 2004, 9, 96) sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-s 25 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on politseiprefektuur.