L 09 04 00:00
Valga X-jooks 2021

Uudised

Alates 3. veebruarist kehtivad treeninguteks ja sporduüritusteks uued nõuded

Vabariigi Valitsus kehtestas alates 3. veebruarist uued nõuded sporditreeningute ja -võistluste korraldamiseks.

Nõuded treeningute korraldamiseks:

1) sisetingimustes on lubatud mittekontaktne või madala riskiga tegevus või treening üksnes
juhul, kui selle läbiviimisel on tagatud, et osalejate arv rühmas ei ole rohkem kui 11 inimest,
sealhulgas juhendaja. Teiste rühmadega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja
arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult
võimalik tagada.
Võistkondlikud alad, kus esineb juhuslik kontakt, loetakse madala riskiga tegevuseks juhul, kui
spordialaliit on koostanud riskide maandamise meetmed ning need on kooskõlas
Kultuuriministeeriumi juhistega ja kooskõlastatud Terviseametiga. Terviseameti kõrgemate ja
madalamate riskidega tegevuste loetelu on leitav Terviseameti kodulehelt;


2) sisetingimustes on lubatud kontaktne või kõrge riskiga tegevus või treening üksnes juhul, kui
see toimub kogu tegevuse või treeningu vältel maksimaalselt kahe sama inimese vahel, teiste
inimestega tuleb kogu tegevuse vältel hoida kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos
liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik
tagada. Ruumis võib inimesi olla kuni 50% ruumi täituvuseni, kuid kogu tegevuse vältel ei tohi
kaks koos treenivat inimest teiste samas ruumis treenivate inimestega, sh juhendajaga kokku
puutuda (st lähikontaktsus ainult kahe isiku vahel);


3) treening-, riietus- ja pesuruumides on tagatud ruumi kuni 50% täituvus. Ruumi täituvust
arvestatakse spordiobjekti riietusruumide mahutavuse järgi, milleks on kappide või nagide arv.

4) välitingimustes on lubatud treenimine rühmas, mille suurus on kuni 50 inimest, sh juhendaja.
Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega;


5) siseruumides kantakse maski, v.a sporditegevuse ajal. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-
aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse
iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;


6) ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist;


7) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise
Terviseameti juhiste kohaselt (COVID-19 käitumissoovitused asutuste töö nakkusohutuks
korraldamiseks).

Nõuded spordivõistluste ja spordi- ja liikumisürituste korraldamiseks:

1) sisetingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel võivad osaleda
ainult spordialaliidu võistlussüsteemis osalevad meistriliiga ja esiliiga võistkonnad,
professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid;


2) välistingimustes toimuvatel spordivõistlustel ja spordi- ja liikumisüritustel võib osaleda, kui on
tagatud osalejate arv rühmas kuni 50 isikut, sealhulgas juhendaja ning tagatud peab olema, et
kokku ei puututa teiste rühmadega, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul,
kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Tingimust ei kohaldata spordialaliidu
võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute
ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade
mängijatele;


3) pealtvaatajad ei ole lubatud;


4) siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul,
kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi
põhjuseid arvestades võimalik;


5) ürituse korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00
kuni 06.00. Tingimust ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele
sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja
kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele;


6) võistluse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;


7) võistluse korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.