Külastajate sisekorra eeskiri

Palume kõigil külastajatel suhtuda Spordihoone varadesse heaperemehelikult ja pidada kinni alljärgnevast eeskirjast

1. ÜLD

1.1. Spordihoones võib harjutada ainult puhastes sportlikes vahetusjalatsites, mille täitmist kontrollivad spordihalli töötajad.
1.2. Treenerid ja kohtunikud võivad viibida areenil ainult vahetusjalanõudes.
1.3. Pealtvaatajad võivad viibida tribüünil ja põranda kaitsekattega kaetud alal ainult ürituste ajal või koos järelvaatajaga.
1.4. Areenile ja abiruumidesse on keelatud tuua klaastaarat, kergesti purunevaid, narkootilisi, plahvatusohtlikke, vigastusohtlikke ja süttivaid esemeid või aineid.
1.5. Spordihoones on suitsetamine kategooriliselt keelatud!
1.6. Valveta jäetud isiklike esemete eest Valga Spordihoone ei vastuta. Spordihoone riietusruumide kapid ei ole lukustatavad.
1.7. Spordihoone kasutaja peab esitama oma pääsme või lunastama pileti administraatori käest.
1.8. Väljaspool klubi treeningaega kehtib kõikidele kehtestatud hinnakiri.
1.9. Spordihoone riietusruumid avatakse kl. 7.45 ja suletakse 22.00
1.10. Jalgrataste hallis hoidmine on keelatud.
1.11. Põhjuseta turvasüsteemide käivitaja on vastutav otseselt sellest tulenevate tagajärgede eest. (materiaalne vastutus)
1.12. Külastaja poolt  Valga Sport tekitatud materiaalne kahju kuulub korvamisele kahjustaja poolt.
1.13. Kaasavõetud laste järelvalve ja turvalisuse tagamine on lapsevanema kohustus.
1.14. Rendipinna kasutaja, kes kasutab oma tegevuses ärilisel eesmärgil avaldatud fonogramme, omab kohustust sõlmida leping Eesti Autorite Ühinguga.
1.15. Võistluste ja ürituste ajal treeninguid ei toimu.
1.16. Tekkinud probleemidest teavitada koheselt sihtasutuse töötajaid.
1.17.  Valga Sport treeninguid ei korralda. Täpsem info treeningute läbiviimiseks sihtasutuse administraatorilt.

2. KERGEJÕUSTIKUAREEN

2.1. Kergejõustikuareeni võivad kasutada treeningrühmad ja üksikisikud tasudes selle eest kehtiva hinnakirja alusel.
2.2. Treeningrühma liikmed pääsevad halli koos treeneriga 15 min. enne tunni algust.
2.3. Treener vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid areeni (treeningaeg 1h 15 min) ja olmeruumid (pesemine 15 min) õigeaegselt.
2.4. Vajaliku inventari saab laenutada spordihoone töötajatelt treener, kes vastutab ka vahendite tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest. Majast välja viidav spordihoone inventar väljastatakse allkirja vastu. Väljastatud inventar võetakse vastu ainult spordihoone töötaja poolt.
2.5. Treeningu läbiviimiseks kasutatakse treeninginventari. Võistlusinventari kasutamine treeningtunnis on lubamatu.
2.6. Inventar on täielikult kasutaja ja laenutaja vastutusel, sihilikul lõhkumisel laieneb kasutajale materiaalne vastutus.
2.7. Spordihoonesse kaasa võetud isikliku spordiinventari eest vastutab omanik.
2.8. Kõik areeni sektorid tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada ning määrdunud pinnad puhastada.
2.9. Soojendusjooksu võib teha seespool ringrada. Esimest jooksurada kasutatakse ainult võistlustel ja normatiivide täitmisel.
2.10. Soojendusharjutusi võib teha vabades sektorites.
2.11. Naelkingade jalgapanek toimub ainult areenil olles.
2.12. Naelkingade naelte lubatud max. pikkuseks on kuni 6mm.
2.13. Naelkingadega tribüünil, olmeruumides, kuulitõukesektoris, palliplatsil viibimine on keelatud!
2.14. Tervisesportlastel jälgida, et ei häiritaks treeningrühmade tööd.
2.15. Sportlaste pääs areenile on ainult halli tagumisest uksest.
2.16. Jõuruumi saab kasutada vastava treeneri või instruktori juuresolekul või vähemalt kahe 16 aastase isiku viibimisel.

3. MÄNGUVÄLJAKUD

3.1. Mänguväljakuid kasutatakse graafiku alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.
3.2. Väljakute harjutuskorra kestus on 75 min. (1 tund ja 15 min).
3.3. Puitpõrandal on rangelt keelatud viibida naelkingades, inventari või toolide lohistamine ning mittevastava inventari kasutamine.

4. ÜRITUSED

4.1. Ürituste läbiviimiseks sõlmib ürituse korraldaja ja spordiobjekti haldaja kahepoolse kirjaliku kokkuleppe hinna, aja ning ruumide kasutamise kohta (kirjalik taotlus asub koduleheküljel www.valgasport.ee).
4.2. Ürituse korraldaja vastutab korra ja tekkinud materiaalse kahju eest.
4.3. Ürituse ette teatamise tähtajaks on 21 (kakskümmend üks) päeva kooskõlastusest Valga Spordiga. Lühema etteteatamise korral ei pruugi sihtasutus anda nõusolekut ürituse toimumiseks.
4.4. Ürituste ajal treeninguid ei toimu.
4.5. Ürituse läbiviimisel peab korraldaja täitma spordiseadusest tulenevaid nõudeid ning täitma sihtasutuse töötajate korraldusi. 

5. KAOTATUD / LEITUD ASJAD

5.1  Valga Sport ei vastuta olmeruumidesse unustatud esemete eest.
5.2  Leitud asjade hoiuaeg on üks nädal.

Valga Spordihoone kasutamise eeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõigile külastajatele.
Kõigi jooksvalt esilekerkinud küsimustega palume pöörduda Spordihoone administraatori poole.